ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرادر حال حاضـــر هیچ برنامـــه ای در این مرکز وجود ندارد